فروشگاه ساز

گزارش کارورزی در یک نمایندگی ایران خودرو

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » مکانیک
موضوع : گزارش کارورزی در یک نمایندگی ایران خودرو
گزارش کارورزی در یک نمایندگی ایران خودرو : سوخت پاش شامل سوپاپ سوزني و نشيمنگاه آن است. سوپاپ سورني توسط يك فنر فشرده كه در داخل نگهدارنده سوخت پاش تعبيه شده بر روي نشيمنگاه خود مي نشيند. فشار فنر روي سوپاپ سوزني را مي توان توسط يك عدد پيچ و مهره قفلي  و يا با قرار دادن واشر در پشت فنر تنظيم كرد.
انژكتور را معمولا با قرار دادن يك واشر مسي بين پايه انژكتور و سرسيلند به موتور وصل مي كنند و يا اينكه در بعضي از موتورها خود انژكتور در روي سرسيلندر پيچ مي شود در بيشتر موتور هاي تزريق مستقيم سوخت قبل از وارد شدن بداخل محفظه سوپاپ سوزني انژكتور و پاشيده شدن در داخل اطاق احتراق از داخل يك صافي كه درمجراي ورودي سوخت بانژاكتور واقع شده عبور مي كند .
اين صافي ذرات را در خود نگاهداشته و از فرستادن انها به داخل انژكتور و صدمه دين سوزن جلوگيري مي كند . نگهدارنده سوخت پاش داراي دو اتصال است يكي از اين اتصالها مربوط به لوله اي مي شود كه پمپ فشار قوي را بانژكتور وصل نموده و سوخت تحت فشار را بداخل انژكتور هدايت ميكند , اتصال ديگر براي لوله برگشت سوخت اضافي از اطراف سوزن انژكتور به تانك است.
معمولاً توسط درپوش سوخت پاش كه قسمت داخلي آن رزوه شده و مي تواند در روي بدنه انژكتور پيچيده محكم نگاهداشته مي شود. در موقع بستن مجدد درپوش سوخت پاش و هم چنين نصب انژكتور روي موتور حتماً بايد پيچ ها را با گشتاور معيني كه در كاتالوگ تعميراتي داده شده سفت كرد. سوخت تحت فشار پس از عبور از مجرائي كه در بدنه انژكتور تعبيه شده وارد محفظه زير سوپاپ سوزني مي شود.
طرز كار: هنگاميكه فشار سوخت داخل لوله تحويل و انژكتور در اثر بالا آمدن پلانجر در بارل افزايش يافت سوپاپ تحويل واقع در بالاي پمپ فشار قوي از روي نشيمنگاه خود بلند مي شود و فوراً اين فشار زياد به محفظه زير سوزن انژكتور منتقل مي شود. اين فشار به جداره سوپاپ سوزني اثر نموده و نيروي حاصل سوپاپ سوزني را برخلاف نيروي فنر بالايش بلند مي كند.
گزارش کارورزی در یک نمایندگی ایران خودرو : وقتي كه اين نيرو از نيروي فنري كه در روي سوپاپ سوزني است بيشتر شد, سوپاپ سوزني از روي نشيمنگاه خود بلند شده اتميزه شده در داخل اطاق احتراق پاشيده مي شود.
حال هنگاميكه در اثر بالا آمدن پلانجر در داخل بارل شيار مارپيچي اطراف پلانجر بر مجراي ورود سوخت به داخل بارل منتقل شد, فشار در محفظه پمپ فوراً از بين مي رود و خيلي سريع سوزن انژكتور توسط فنر بالايش بر روي نشيمنگاه خود بر مي گردد و با بسته شدن سوپاپ تحويل توسط فنر بالايش همواره مقداري سوخت را تحت فشاري كه براي تزريق سوخت مورد لزوم است در داخل لوله تحويل و بدنه انژكتور ذخيره مي كند.
انواع نازل يا سوخت پاش : در موتورهاي ديزل معمولاً دو نوع نازل مورد استفاده قرار مي گيرد, نوع سوراخدار (يك سوراخه و چند سوراخه ) و نوع زبانه اي يا پنتيل.
انژكتور نوع سوراخ دار : اين نوع سوخت پاش در موتورهاي تزريق مستقيم مورد استفاده قرار مي گيرد و ممكن است از نوع معمولي و يا ساقه بلند باشند. نوع ساقه بلند معمولاً در جاهايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه جا محدود و يا حرارت خيلي زياد باشد. سوخت پاش هاي نوع يك سوراخه ممكن است داراي يك سوراخ در امتداد محور سوزن و يا در كنار باشند.
در نوع چند سوراخه سوراخها طوري تعبيه شده اند كه نحوه پاشش سوخت در جهت هاي مختلف يكسان و هم شكل باشد. سوخت پاش هاي چهار سوراخه از ساير نوع هاي ديگر متداولتر است اما در بعضي از نازلها تعداد سوراخها ممكن است از دوازده عدد نيز تجاوز كند.
قطر سوراخهاي سوخت پاش انژكتور مشخص كننده شكل و نحوه نفوذ سوخت به داخل اطاق احتراق است. قطر سوراخها بين 02/0 تا092/0 ميليمتر متغير است .
سوخت پاشهاي زبانه اي يا پنتيل : اين سوخت پاشهاي در موتورهاي تزريق غير مستقيم و يا محفظه مجزا مورد استفاده قرار مي گيرد . در اين نوع موتورها جريان هوا باندازه كافي آشفته است تا  بطور كامل با سوخت مخلوط شود.
در سوخت پاش نوع پنتيل قسمت پائين سوپاپ سوزني (پائين تر از لبه آب بندي كننده) داراي شكل مخصوص (استوانه اي – مخروط ناقص) بوده و نوك آن از داخل يك سوراخ بيرون مي آيد. شكل و اندازه قسمت نوك سوپاپ سوزني مشخص كننده شكل و نحوه نفوذ سوخت بداخل اطاق احتراق است.
در بعضي از سوخت پاشها شكل نوك سوزن طوري است كه در شروع پاشش حركت جزئي سوزن بسمت بالا باعث تزريق ابتدائي سوخت بداخل سيلندر شده و تحويل سوخت اصلي قدري بتاخير بيفتد . با استفاده از ايننازلها فشار در اطاق احتراق بطور تدريجي بالا رفت بنابراين عمل احتراق يكنواختر و ضربه وارد شده بموتور كمتر شده و موتور نرم تر كار مي كند.
سوخت پاشهاي خنك شونده : در موتورهاي ديزل خيلي بزرگ كه از سوخت سنگين استفاده مي كنند ممكن است كه بخنك كردن سوخت پاش احتياج پيدا كنيم. لذا لازم است كه قسمت پائين انژكتور را مطابق شكل دو جداره بسازيم تا بتوانيم مقداري سوخت در داخل اين محفظه حركت نموده و حرارت اضافي سوخت پاش را بگيرد . معمولاً سوختي كه از اطراف سوزن انژكتور نشت مي كند توسط لوله اي باين محفظه هدايت شده و سپس از طرف ديگر بتانك منتقل مي شود.
پنتوكس نازل : در موتور هاي تزريق غير مستقيم يا با محفظه احتراق مجزا بالاترين درجه حرارت در شرايط كار موتور (يعني زمانيكه موتور بدماي نرمال رسيده باشد) در ناحيه چپ اطاق احتراق بوجود مي آيد.
در موقع سرد بودن موتور موتور و بخصوص هنگام استارت زدن گرمترين نقطه سمت راست اطاق احتراق  است. بنابراين اگر در اين موتورها از سوخت پاشهاي پنتيل نوع معمولي استفاده شود زوشن شدن موتور بسختي صورت مي گيرد.
سوخت پاش نوع پنتوكس يك نوع مخصوصي از سوخت پاش نوع پنتيل بوده كه در موقع استارت زدن و روشن كردن موتور در حالت سرد پاشش سوخت جهت مختلف كه بوسيله سرعت بالا رفتن سوپاپ سوزني كنترل  مي شود عمل روشن شدن موتور  را آسانتر مي كند.
سوپاپ سوزني بفرمي ساخته شده كه وقتي بآهستگي بالا مي رود (يعني در موقع استارت زدن) در حدود 90% سوخت تحويلي بانژكتور قبل از باز شدن كامل سوراخ اصلي از سوراخ مايل عبور مي كند. و در ناحيه B اطاق احتراق كه در موقع استارت زدن بخاطر وجود گرم كن داغتر است پاشيده مي شود.
در سرعتهاي  نرمال موتور فشار سريعتر در پمپ انژكتور بالا رفته , بنابراين سوپاپ سوزن حركت سريعتري دارد, و تنها زمان خيلي كوتاه براي تحويل مقدار كمي سوخت براي عبور از سوراخ مورب كمك به كم نمودن  فشار ناگهاني در اطاق احتراق و همچنين كم كردن ضربه احتراق و در نتيجه حركت آرام تر موتور را فراهم مي آورد .
آزمايشهاي انژكتور : قبل از ازمايش يك سوخت پاش بايد با مراجعه به كاتالوك تعميراتي موتور مشخصات و توصيه هائي را كه كارخانه سازنده سوخت پاش براي ازمايش وبازرسي ان بيان نموده يادداشت كنيد . هر چند كه ممكن است دستور العمل و روش ازمايش براي تنظيم سوخت پاشهاي موتور هاي مختلف متفاوت باشد ولي هدف اصلي از اين ازمايش ها براي اطمينان از اينكه (a ) نشيمنگاه سوپاپ سوزني كاملا اب بندي است .
يعني هيچگونه نشتي اضافي از نوك سورن وجود ندارد (b) فشار تزريق سوخت صحيح است نشتي سوخت اضافي از اطراف سورن انژكتور وجود ندارد (c ) فرم پاشش سوخت از نوك انژكتور بطور صحيح مي باشد وقتي كه يك موتور ديزل در حين كار لرزش بيش از اندازه داشته احتمالا اشكال در يك يا چند انژكتور است .
براي تشخيص پيچ لوله تحويل سوخت از پمپ به انژكتور رااز روي پمپ بنوبت (يكي يكي ) در حالي كه موتور كار مي كند شل كنيد ),(مانند اتصال بدنه كردن واير هاي شمع در موتور هاي بنزيني ).انژكتور معيوب ان انژكتور است كه با شل كردن پيچ لوله تحويل ان از روي پمپ فشار قوي هيچ تغييري در دور موتور بوجود نياورد .
انژكتور را ممكن است در روي خود موتور و فقط باباز كردن ان از روي سر سيلندر و يا اينكه در جائيكه دسترسي به دستگاه ازمايش وجود دارد با دستگاه ازمايش انرا ازمايش كرد مسلما روش دوم دقيقتر و صحيحتر است .
گزارش کارورزی در یک نمایندگی ایران خودرو دانلود تحقيق كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو فایل word کارآموزی بررسی گیربكس اتومبیل تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل رشته مهندسی مکانیک

فهرست مطالب

گيربكس
كنترل مقدار روغن
شافت اصلي
خارج كردن دنده ها
سوار كردن
ديفرانسيل از نوع بلبرينگي
توسط پرس
پياده كردن
انتخاب واشر خار دار
ديفرانسيل از نوع زاويه دار
در صورت تنظيم نبودن سفتي ديفرانسيل
تعويض بلبرينگها
تعويض دسته دنده و بوشها
تعويض كانال هدايت كننده روغن
انژكتور
انواع نازل يا سوخت پاش
انژكتور نوع سوراخ دار
سوخت پاشهاي زبانه اي يا پنتيل
سوخت پاشهاي خنك شونده
پنتوكس نازل
آزمايشهاي انژكتور
آزمايشهاي انژكتور در روي موتور
آزمايشهاي انژكتور
1-آزمايش نشتي اضافي از اطراف سوپاپ سوزني انژكتور
2-آزمايش فشار تزريق
3-آزمايش آب بندي سوزن و نشيمنگاه آن
4-آزمايش فرم پاشش
تميز كردن سوخت پاش
نحوه تميز كردن سوخت پاش
گزارش کارورزی در یک نمایندگی ایران خودرو
کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » مکانیک

تعداد مشاهده: 217 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 26

حجم فایل:22 کیلوبایت

 قیمت: 2,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: